ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA

Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování
a výkonnostních zkoušek a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí.

Hodnotitelem může být člen SCHČT nebo hodnotitel schválený předsednictvem SCHČT. Inspektor je hodnotitel provádějící činnosti pro něj vyplývající z ŠP a ŘPK zejména v určené oblasti. Ten, kdo provádí výběr a určování hodnotitele nebo členů hodnotitelské komise, je garantem jejich odbornosti a nestrannosti. Hodnocení je prováděno u hříbat do stáří 3 let známkami v rozsahu 1-5 bodů, u starších koní (zejména při zápisech do PK nebo výkonnostních zkouškách) známkami v rozsahu
1 -10 bodů.

Základní zkouška výkonnosti

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži).

 

ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky:

1) Skok ve volnosti 100-110-120 cm, šířka 110 cm – viz.příloha 1 ZŘ

2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti – úloha viz. příloha 2 ZŘ

3) Kavaletová řada – viz. příloha 1 ZŘ

4) Postupová řada – viz. příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky.

Klisna nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší.

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením
0 bodů.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny.

 

ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI:

Zkouška je určena pouze pro klisny. Organizují ji inspektoři a hodnotitelskou komisi určuje předseda SCHČT.

Složení hodnotitelské komise je stejné jako u základní zkoušky v sedlové disciplině.

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje).

Jízdárna: 40 x 100 m.

Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená – viz. příloha 2 ZŘ.

 

Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku – viz.příloha 1 ZŘ – předepsaný chod : klus

Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze.

Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby

Hodnotí se: 1. mechanika pohybu a ovladatelnost koef. 0,4

2. schopnosti, ochota koef. 0,4

3. připravenost koef. 0,2

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání
a vypřahání.

Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen organizují inspektoři a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná (1 člen SCHČT, 1 zástupce ČJF a inspektor). Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská sekce.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti.

Je stanoven minimální počet 7 klisen pro konání zkoušek výkonnosti.

Hodnotí se:

– mechanika pohybu při drezurní úloze

– vrozené schopnosti

– pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky

– skokové vlohy

– připravenost

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

Při dosažení hodnocení vyššího, než je hranice bodů příslušného oddílu PK, bude klisna na základě výkonnostních zkoušek přeřazena do vyššího oddílu PK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty.

Příloha 2 zkušebního řádu
Úlohy pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti

Pod sedlem V zápřeži
A vjezd středním krokem A vjezd pracovním klusem
X stát, pozdrav, středním krokem vchod X stát, pozdrav, krokem vchod
C na pravou ruku C na levou ruku
M Střední klus – lehký 1x kolem H pracovní klus
MXK změnit směr – klus prodloužit FM střední klus
K Střední klus – lehký M pracovní klus
A velký kruh 1x kolem HK střední klus
A Střední cval – velký kruh 1x kolem K pracovní klus
FM střední cval A pracovní krok
M Střední cval FXH střední krok
C Střední klus – lehký H pracovní klus
HXF změnit směr – klus prodloužit MF střední klus – zvýraznit
F Střední klus – lehký F pracovní klus
A velký kruh 1x kolem KH střední klus – zvýraznit
A Střední cval a velký kruh 1x kolem H pracovní klus
A Přímo C velký kruh (průměr 40 m)
KH střední cval C Přímo
H Střední cval MXK střední klus
C Střední klus – lehký K pracovní klus
MXK změnit směr – klus prodloužit A velký kruh (průměr 40 m)
K Pracovní klus A Přímo
H střední krok na dlouhých otěžích C ze středu
K střední krok a otěže zkrátit X Stát
A ze středu X odjezd krokem
X stát, pozdrav, odjezd volným krokem na dlouhých otěžích