Sulkov 8. únor 2019

Valná hromada Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s.
Začátek 17.00 hod.
Zahájení a odložení V. H.  o 1 hodinu dle pozvánky a stanov spolku
 
Od 18 hod 
– V.H.zahájil  Rédl Jaroslav a  vyzval k uctění památky zemřelých členů – Václava Maršálka a p.Řežábkové…..
– Volba předsedajícího: Ing. Tetzeli
– Volba zapisovatele: Březinová Jana
– Volba komisí
Mandátová – Kolařík, Rédl ml.
Revizní:….
Návrhová: Pánková, Cepková
Předsedající: Ing. Tetzeli přítomné seznámil s programem V.H.
Rédl: Zhodnocení uplynulého období: Přehlídka hřebců Štěnovický Borek, čerpání dotací na přehlídky – Štěnovický Borek, Plasy – Welch Cob.  Dotace na přehlídku tříletých klisen a klisen s hříbaty – vrácena kvůli zrušení výstavy.
S náklady na cestovné, předvaděče, ustájení, nájmy nás seznámí Šůsová Jana
Výkonnostní zkoušky klisen se konaly v Nebanicích, pro malý počet klisen zrušeny v Štěnovickém Borku.
– Zprávy o činnosti zástupců jednotlivých plemen za rok 2018:
.Janda – Chladnokrevný svaz – pořádali dvoje závody, zkoušky klisen v Blovicích, na výstavu koní do Pardubic poslali 3 koně. Výběr hřebců, nutno nahlásit na ASCHK svody – ušetří se chovatelům fin. prostředky oproti domácím svodům. Upozornil na nutnosti vážit si všech členů, kteří jsou ochotní a schopní pro koně pracovat.
.Březinová – SCHKK – zpráva o uplynulé sezoně a chovu KK, počet hřebců a narozených hříbat. Konání KMK v Hradištku pod záštitou uznaného chovatelského sdružení  – SCHKK.  Prezentace chovatelů ze západních Čech na výstavě v Hradištku a v Lysé nad Labem, premiovaní koně z naší oblasti. Na rok 2019 rozdělení plemenných hřebců v našem kraji, ID hřebce Lotar, plán výstav v ČR i v zahraničí  – Essen
.Blažek: PONY – 21. výstava v Plasích 79 koní, proběhla licentace hřebců, 2019 – 17. a 18. srpna – stejné kategorie  a svody
.Tetzeli : Hucul – pořádali jen výkonnostní zkoušky ve Štěnovické Borku, Snižovali stav klisen –  56 prodali – nechali si 3 linie hřebců a 6 linií klisen. Letos výstava huculských koní, výkonnostní zkoušky.
.Vraná – ČT – KMK – sehnali peníze – Hanuščinová – i letos připravila a už jsou na JIS základní kola + finále v Písku 13.-15. září., pokud nebude zkolaudované kolbiště, tak bude konáno v Hradištku.Současně bude i výstava 3 letých klisen.
2 předvýběr hřebců 23.-24. únor. Olomouc . ČT svaz insolvenční řízení – nelehká situace. Oblastní schůze ČT 15.2. Sulkov
.Vraná – Spolek chovatelů sportovních koní – 6.10 Tachov výstava hříbat CS a všech plemen, dále 20.10 Výběr hřebců do plemenitby, 4.šampionát pony 20.10. Tachov – 41 koní 
.Vraná – CS – Jana Hanáková v radě CS, málo informací.
-Návrh akcí 2019 – Rédl
.V.H. Sulkov 
17.3. od 11.hod 22. přehlídka hřebců s doprovodným programem + farmářské trhy. Hřebce přivezou: Hanák, Nágr, Zahoř, Kruegrová, ZH Písek, ZH Tlumačov, Blažek, Richterová, Tetzeli, Vandrovcová, Uzlová, Machač, Novotná COB, Janda, Rudolf, Valter – SRN, Pešíková, Osel Karel. Doprovodný program – skok mohutnosti,spřežení oslů,  spřežení chladnokrevných koní – soutěž se saněmi, farmářské a řemeslné trhy, zemědělské stroje.Jezdecké potřeby Leuchter a Reitmaierová, ADW, Nezvěstice. Pozván Jan Faltejsek – rodina pochází z Tachovska.
25.5. 1.kvalifikace na MČR těžký tah – Zdeslav
6.7. Farmářský den Hunčice – Jílkovi
13.7. III. kvalifikace chl. koní Štíchov
19.7. Přehlídka 3.letých klisen Štíhlov 
17.- 18.8. 22. výstava pony Plasy
31.8. Přehlídka 3 letých klisen a klisen s hříbaty ČT + CS + kvalifikace na celostátní přehlídku – finále v září Písek
14.5. Výstava huculských koní
1.5. ??? Huculská stezka Březí
12.9. Výkonnostní zkoušky 3 letých klisen ČT a CS- Št. Borek 
26.9.  -„-   . Nebanice
6.10. Výstava hříbat CS a ostatních hříbat evropských plemenných knih
 
– Zpráva o hospodaření za rok 2018 – Šůsová
přenesena zpráva o činnosti – rozbor hospodaření a vyčíslením jednotlivých nákladů, příjmů.  ZISK 6.531,- Kč
– Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Šůsová 
– Zpráva revizní komise – Ing. Tetzeli – vše je řádně vedeno a nebyla shledána žádná pochybení.
– Společná večeře
– Návrh a představení kandidátů na konferenci ASCHK – Tetzeli, Rédl, Macán, Březinová, Kodadová, náhradník Koza.
– Diskuse :
. Kodadová – připomenutí členům ČJF – volební konference 1.3. Sulkov
. Rédl – Příští V.H. bude volební – nutno oslovit nové kandidáty  pro práci ve výboru.
. Pánková Ivana – upozornění na prodlevu s nahlášením narození hříběte – není uznám  původ – a kůň je vyřazen z potravinového řetězce.
.Kodadová – dle plem, zák.2009  musí být hříbě popsáno do půl roku po narození a dokud je pod matkou. Chovatel  musí znát základní povinnosti. Je možno vystavit Duplikát průkazu koně (bez možnosti budoucího odporažení koně)
.Březina- nabídka mražených ID hřebce Quirado á 500,-, Zpráva chovatele anglických plnokrevníků a z dostihové stáje za uplynulou sezonu. Upozornění chovatelům na nebezpečí otravy – atypické svalové myopatie z javoru horského – klenu
.Cepková.- kdo a podle čeho vybíral hříbata na výstavu do Pardubic? Nikdo jí nedal vědět, měla přihlášená 2 hříbata,  dotazovala se, ale odpověď nedostala. 
.Rédl- bylo na na WWW.svazu, o kom věděl tomu vzkázal.
.Machač- na výstavě dozorovat ustájení hřebců a zvlášť klisen – označit cedulkami se jmény
Vraná – toto je děláno, ale chovatelé si je přendavají, jak se zlíbí.
Macán – hřebci se někdy bijí a musí se stejně hlídat, nebo přemístit. Návrh na zlepšení – nutno dozorovat a stanovit pomocníky ve stáji. Letos bude objednáno 20 mobilních boxů a 10 původních stávajících v areálu
.Vandrovcová – Shirské koně chová 6 let a ráda by se zúčastnila výstavy v Lysé nad Labem. Oslovila pana Políčka, ale ten nereaguje. Je toto možno zaurgovat na ASCHK?
.Tetzeli – je možno se přihlásit přímo – hradí si vše sami.
.Blažek – V Lysé je omezený počet boxů – možná je to příčinou nezájmu.
Kolařík – poděkování výboru za práci, výbor je funkční, není třeba nic v osazení měnit a měl by dál pokračovat.
.Tetzeli – výbor stárne a měli by se zapojit i mladší členové, proto je žádoucí vyhledat a oslovit vhodné kandidáty.
Tetzeli – Požádal o dotace MZ  na nákup sena – bylo zamítnuto – nedostatek sena bude zemědělcům kompenzován jinak.
Březina – upozornil na škody na trvalých travních porostech způsobené černou zvěří – jak a kde žádat o náhradu škody
Vraná – problém projednat na konferenci ACHK – Dražan
– USNESENÍ:  
Valná hromada bere na vědomí:
– zprávu o činnosti svazu za rok 2018
– zprávu o činnosti jednotlivých chovatelských svazů za rok 2018
– návrh akcí na rok 2019
– zprávu o hospodaření za rok 2018
– V.H. schvaluje rozpočet za rok 2019
– V.H. schvaluje kandidáty na konferenci ASCHK
-V.H. ukládá panu Rédlovi vyvinout jednání s panem Políčkem o aktivní účasti Shirských koní na výstavě v Lysé nad L.
-V.H. upozňuje chovalele na jasan klen, který způsobuje atypickou myopatii, což je otrava koní, která vede k úhynu koní.
-V.H. ukládá kandidátům na konferenci ASCHK vyvinout jednání o  náhradě  škod způsobených  zvěří
 
– Závěr: Rédl.