Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonností koní

 

Tato pravidla vydal Svaz chovatelů koní – Západní Čechy v souladu s pravidly vydanými ASCHK ČR a stávají se tak závaznými pro pořádání svodů, přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní z organizačních důvodů, tak aby byl zajištěn korektní průběh těchto akcí. Tato pravidla jsou závazná pro všechny předem jmenované chovatelské akce pořádané Svazem.

 

Výklad pojmů:

1) chovatelská akce – svod koní, přehlídka, výstava nebo zkouška výkonnosti, které předem odsouhlasí Svaz

 

2) rozpis akce – konkrétní údaje o akci. Rozpis musí obsahovat datum a místo konání, datum uzávěrky přihlášek, pořadatele, garanta, komisi. Stanovení podmínek pro účast koně. Hodinu začátku a konce přejímky koní, hodinu schůzky majitelů a organizátorů akce, hodinu začátku předvádění. Rozpis akce musí dále obsahovat jednotlivé části akce s jejich pravidly, způsob předvádění koní a další podmínky účasti koní, ceny případně  dotační zvýhodnění, vymezení odpovědnosti a veterinární podmínky.

 

Odpovědnost:

Zá průběh jmenovaných chovatelských akcí nese odpovědnost pořadatel nebo garant jmenovaný Svazem.

Svaz nebo jím jmenovaný garant zajišťuje:

1) výběr místa a pořadatele

2) pokud není předem stanovena navrhuje komisi

3) rozpis akce a přípravu katalogu

4) pozvání účastníků a komisařů a dále fundovaného moderátora

5) prezentaci Svazu – umístění loga, poučení poderátora, vlastní vystupování na veřejnosti

6) spolupráci předsedy komise s pořadatelem nebo garantem

7) je odpovědný za dodržení rozpisu  a hladký průběh akce

8) je odpovědný za smluvní vztah s organizátorem akce

 

Pořadatel:

Organizačně zajišťuje celou akci svými pracovníky, řídí se pokyny Svazu nebo garanta a předsedy komise.

 

Komise:

Minimálně tříčlenná skupina odborníků jmenovaná v souladu s příslušnými řády plemenných knih posuzovaných plemen. Předsedu volí komise ze svého středu.

 

Předseda komise:

Je odpovědný za vlastní organizaci předvádění koní a dodržování prvidel určených Svazem či řádem plemenných knih a za zveřejnění výsledků.

 

Účast:

Mohou se zúčastnit pouze vybraní, pozvaní nebo přihlášení koně. Jejich majitelé jsou seznámeni s rozpisem akce.

 

Majitel:

Při přihlášení je povinen se seznámit s rozpisem a všeobecnými pravidly a dále se řídit pokyny garanta a předsedy komise.

 

Přihláška:

Musí obsahiovat jméno a číslo koně, adresu a telefon majitele či držitele, datum,místo a podpis majitele či držitele koně. Písemnou formou musí být přihláška zaslána garantovi akce ke dni určenému rozpisem. Při pozdějším zaslání pořihlášky nemusí být kůň zařazen, případně může být majiteli či držiteli uložena pořádková sankce.

 

Předvádění:

Majitel zajišťuje předvedení svého koně. Pokud toho není schopen sám, najímá či pověřuje si k tomu jinou, k tomuto úkonu způsobilou, osobu. Za vlastní organizaci předvádění a předvadiště je zodpovědný předseda komise.

 

Úbor:

Každý předvádějící je povinen nosit korektní a čistý úbor, kterým se rozumí:

– jezdecký úbor mimo čapky

-bílá košile a kalhoty, v tomto případě je povolena bílá sportovní obuv nebo černé polobotky.

 

Příprava koně a předvedení koně:

Každý kůň musí být řádně připraven k předvedneí, vyčištěn, upraven a musí mít namazaná kopyta. Koně jsou předváděni na uzdečce s otěžemi nebo na předváděcí lonži, tak aby byla zajištěna jejich ovladatelnost. Hříbata po odstavu jsou předváděna na ohlávkách. Kopyta budou upravena podkováním nebo korekturou kopyt. K předvádění pod sedlem nejsou povoleny pomocné otěže a ostruhy. Na žádost majitele může předseda komise povolit martingal. Kategorie chovných koní nesmí mít chrániče nebo bandáže na končetinách.

 

Sankce:

Sankce uděluje předseda komise a to podle závažnosti přestupku:

1) domluva předsedy

2) finanční sankce

3) vyloučení z účasti za hrubé porušení předpisů nebo nedodržení výše uvedených pravidel.

Finanční prostředky vybrané ze sankcí připadají pořadateli, který z nich hradí náklady  na pořádaní akce.

 

Odměna komisi:

Práce v komisi je čestná a dobrovolná, přičemž pořadatel vyplácí symbolickou odměnu minimálně do výše cestovních výdajů a nákladů na stravování.