Seznámení členů se stavem situace SCHČT:

Hlavním cílem stávajícího předsednictva SCHČT a RPK je zabezpečit chovatelům veškerý servis, chovatelské akce na vysoké úrovni, podporu vzdělávání a výhody pro své členy. ASCHK funguje jako stabilizující prvek v tomto soukolí a díky jejímu technickému zajištění, byly všechny akce pozitivně kvitovány a chovatelé obdrželi všechny dotace včas a v plné výši.

Předsednictvo a rada plemenné knihy se maximálně snažili zajistit veškeré chovatelské akce roku 2019. Velmi pozitivně byl hodnocen únorový předvýběr hřebců v Olomouci, ze kterého postoupili hřebci do testu v Písku. Proběhla celá řada přehlídek hříbat a klisen. Jejich finále se konalo v ZH Písek při finále KMK.

Díky iniciativě ZH Písek v rámci finále proběhla velmi dobře dotovaná soutěž skákání ve volnosti tříletých klisen, která vyplnila večerní program. Seriál skokového KMK zastřešovala v roce 2019 ASCHK, měl sedm kol a finále. Seriál drezurního KMK měl 2 kola a finále v Hradišťku u Sadské. V roce 2019 byla na celostátní konferenci SCHČT zvolena nová rada plemenné knihy. Tu ASCHK akceptuje. RPK pracuje velmi konstruktivně, je složená z odborníků, ale její práci brzdí už prodlužované řízení o uznaném chovatelském sdružení. Rada plemenné knihy připravila pod záštitou ASCHK nový program vzdělávání hodnotitelů, který už běží a zájem je nad očekávání vysoký.

Předsednictvo a RPK pracuje ve svazové činnosti v současné době bez nároků na odměnu, za to jim patří velké dík. Situace kolem SCHČT stále není stabilizovaná, a tak  vydáváme toto prohlášení o stavu soudních řízení.

Probíhá několik soudních řízení, žádné rozhodnutí zatím nebylo pravomocné a v případě rozhodnutí v neprospěch SCHČT byla podána odvolání, tento stav může trvat klidně ještě několik let, soudy pracují velmi pomalu a instancí k odvolávání pro obě strany je poměrně hodně.

Zpráva o stavu soudních jednání vedených proti SCHČT. (JUDr. Staněk)

Proti SCHČT jsou v současné době projednávány u soudu 2 kauzy, které se však vlečou už od r. 2016.

  1. Žaloba na neplatnost usnesení z konference z r. 2016

Důvody:

  • Podle tehdy platných stanov se tzv. automatičtí delegáti (s min. 10 klisnami) mohli zúčastňovat s hlasem rozhodujícím jen celostátní konference, nikoliv územní členské schůze.
  • Žalujícími jsou členové bývalého předsednictva. Podle jejich názoru by tito automatičtí delegáti měli mít právo hlasovat i na územních členských schůzích. Proti tomu svaz argumentuje tím, že stanovy jasně vyjádřily vůli členské základny a takovýto jejich výklad považuje za nepřiměřeně široký.
  • Soud přitakal stanovisku žaloby. Argumentoval i tím, že na oblastní členské schůzi došlo k fyzickému konfliktu mezi členem předsednictva a účastníkem konference, a dále tím, že přestože byla schůze předsednictvem ukončena bez přijetí usnesení, schůze po odchodu členů předsednictva pokračovala.
  • Toto rozhodnutí však dosud nenabylo právní moci a svaz se proti němu odvolá.

 

  1. Proti svazu je vedeno i insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu Ing. Holíka z ledna 2018. Tomu svaz neproplatil některé cestovní náhrady pro nedostatečné doložení jeho nároku. K tomuto insolvenčnímu návrhu se později připojili Ing. Králová, Ing. Klos a p. Bendák. Dále se k němu připojila V. Boušková za neproplacené grafické práce za cca 60 000 Kč z r. 2017 a JK Zduchovice za pronájem areálu a ubytování při finále KMK a přehlídek v r. 2017 s celkovým nárokem 260 000 Kč. Postupně brali někteří z navrhovatelů své žaloby zpět a dnes v tomto řízení zůstává jen pohledávka V. Bouškové a JK Zduchovice. SCHČT tyto pohledávky neuznává, protože výkony byly za svaz objednány místopředsedou Růžičkou bez vědomí a souhlasu předsednictva, což bylo protistranám známo. Dle stanoviska svazu je tak z těchto pohledávek p. Růžička vázán sám. O insolvenčním návrhu nebylo soudem dosud rozhodnuto.

Závěr:

O žádné žalobě či úpadku svazu doposud nebylo pravomocně rozhodnuto. Tato řízení se zřejmě ještě protáhnou do dalších období. Návrh na insolvenci. Návrhy na insolvenci jednotlivými věřiteli z řad bývalého vedení svazu dokázal JUDr. Staněk vždy buď vyvrátit, v oprávněných případech byly dluhy zaplaceny, ale jednotliví věřitelé z řad bývalého vedení se v návrzích stále střídají, tak aby insolvenční řízení nekončilo. Důležité je, aby se nesešly dva návrhy k insolvenci, pak by svaz do insolvence automaticky spadl, to se však předsedovi stále daří.

Předsednictvo jménem členské základny děkuje JUDr. Staňkovi za usilovnou práci na udržení svazu mimo insolvenci a za vytrvalou právní obhajobu svazu u soudů, jinak by svaz už dávno padl.

Petra Vraná

stav_situace_schct (docx(Word))
stav_situace_schct (pdf(Adobe Reader))