24. Výstava 3 letých klisen plemene ČT a ostatních plemen
9. Přehlídka chovných klisen s hříbaty ročník 2021 všech plemen

1. Základní ustanovení:

Pořadatel:
Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje.

Místo konání:
Areál Dvůr Koně Svržno, Michaela Kodadová, Telefon: +420 777 231 549, Email: kone.svrzno@seznam.cz, Adresa: Svržno 20, 345 25 Hostouň

Datum konání: 07. 08. 2021
Garant: Rédl Jaroslav.

2.a) Podmínky účasti:

Klisny s hříbaty všech plemen – ročník 2021
Klisny s hříbaty plemene český teplokrevník – ročník 2021.

Pro účast na celostátním finále se organizují oblastní kola (kvalifikace).
FINÁLE PŘI SKOKOVÉM FINÁLE KMK V PÍSKU.
Z každé oblasti (kvalifikačního kola) postupuje první 1/3 umístěných hříbat z kategorie hřebečků a zároveň z kategorie klisniček. Odpovídá garant dané oblasti.
Konečnou nominaci do finále schvaluje rada plem. knihy ČT (chovatelská komise).
Každý účastník přehlídky musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášen.

2.b) podmínky účasti:

3 leté klisny všech plemen – ročník 2018
3 leté klisny plemene český teplokrevník – ročník 2018

Pro účast na celostátním finále výstavy se organizují oblastní kola (kvalifikace).
FINÁLE PŘI SKOKOVÉM FINÁLE KMK V PÍSKU.
Z každé oblasti (kvalifikačního kola) postupuje 1/3 umístěných klisen. Odpovídá garant dané oblasti.
Konečnou nominaci do finále schvaluje rada plem. knihy ČT. (chovatelská komise).
Každý účastník přehlídky musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášen.

Pro účast ve skoku ve volnosti 3 letých klisen (konané v Písku při finále KMK) již není třeba kvalifikace, není to finále a každý majitel 3leté klisny se může přihlásit sám.

3.Technické podmínky přehlídky :

Klisny s hříbaty jsou předváděny na ruce v hale. (krok, klus).
Klisny 3 leté jsou předváděny na ruce v hale. (krok, klus). Nepovinně skok ve volnosti.

4. Ocenění, odměna:

2.a) Dle kategorií – 5 nejlépe umístěných v kategorii hřebečků a klisniček – floty, 1-3 obdrží pohár.

2.b) 5 nejlépe umístěných 3 letých klisen – floty, 1-3 obdrží pohár.
1-3 klisna ČT obdrží floty a poháry.

5. Hodnotící komise:

Hodnotící komise pro oblast je tříčlenná, určí ji SCHČT – u ostatních plemen bude přizván jeden poradce pro každé plemeno.
Posuzuje se dle ZŘ PK ČT a ostat. plemen. knih.
– vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu
– mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu
Hodnotí se dvěma známkami 1 – 10 v 0,5 bodové stupnici.
Pořadí startujících určí pořadatel.

6.Úbor a výstroj:

Každý majitel si zajistí předvedení svých koní.
Pořadatel nabízí možnost chovatelům-majitelům předvedení klisny s hříbětem profesionálními předváděči za úplatu.

Předvádí se ve svazovém úboru (tričko, mikina SCHČT), bílé kalhoty a nízká bílá obuv pro ČT,pro ostatní plemena bílé kalhoty,bílá nízká obuv,světlá mikina(košile), popř. vesta.

Klisny (upravené) na uzdečce s otěží, hříbátka volně vypuštěná až v prostoru předvádění.

7. Všeobecné údaje:

Jmenovité přihlášky a žádosti na ustájení koní zasílejte na adresu:

Jaroslav Rédl , Bernartice 84, 348 02 Bor ,
redl.jaroslav@seznam.cz tel. kontakt: +420 603 146 045

Ustájení a ubytování: Kodadová Michaela Svržno, tel. kontakt : +420 777 231 549
Ubytování: Pouze v chatkách.

Majitelka areálu prosí, abyste nechali své psí kamarády doma. Nebezpečí úrazu zúčastněných i Vašich miláčků.

U klisen ČT je dle ZŘ PK ČT nutný pětigenerační původ.
S přihláškou prosím zasílejte kopii původu klisny, datum narození hříběte, jméno hříběte, pohlaví a jméno otce, plemen. příslušnost.

Uzávěrka přihlášek: 01.08.2021
Peněžité plnění: 100,- Kč / kůň pro členy Svazu chovatelů koní plzeňského a Karlovarského kraje a členy SCHČT, ostatní 200,-Kč
Ustájení: pátek – sobota – box 1000,- Kč (seno + sláma zajištěno)
sobota – box 500,- Kč (seno + sláma zajištěno)

Veterinární přejímka: 08.00 – 09.00 hod.
Prezentace: 08.00 – 09.00 hod.

Začátek soutěže: po ukončení prezentace 10.00 hod.
Veškeré náklady spojené s účastí hradí majitel klisny, hříběte.
Pořadatel poskytne všem zúčastněným částečný příspěvek na dopravu.

Upozornění pro zúčastněné majitele hříbat!!!

Hříbata budou na místě očipována komisařem – hodnotiteli plemenné knihy ČT.
Nezapomeňte vzít s sebou připouštěcí lístek a u inseminace test DNA (potvrzení paternity)

8. Veterinární předpisy:
Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2021, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemisťování koní.

1.1 Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

1.2 Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

1.3 Dále musí být v průkazu uvedeno, že: a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, b) kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců, c) kůň byl vakcinován proti rhinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění nebo kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů.

1.4 Výše uvedené dokumenty musí být k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na místě v době 1,5 hod. před začátkem akce, které se kůň účastní.

1.5 Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

1.6 Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní, účastnících se svodu, kde bude uvedeno:  jméno koně  majitel koně, adresa  datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého veterinárního lékaře potvrdit

2. Další požadavky:

2.1 Akce se nesmí zúčastnit zvířata, která ve stanovené době neprošla veterinární přejímkou.
2.2 Veterinární přejímku zvířat v den konání svodu od 08.00 hod. do 10.30 hod. provede soukromý veterinární lékař, kterého si zajistí pořadatel pro celou dobu konání akce.
2.3 Státní veterinární dozor provede KVSP.
2.4 Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.
2.5 Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.

9. Opatření Covid – 19:

Účastníci i diváci jsou povinni dodržovat opatření COVID-19 a řídit se pokyny pořadatelů.

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4.11.2008).

Za pořadatele:
Jaroslav Rédl

111 propozice_prehlidka_svrzno_2021aschk (doc)
hribata_2021_bez (pdf)