Stanovy Svazu chovatelů českého teplokrevníka

Článek I.  –  Všeobecné údaje

1.    Název: Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z. s. (dále jen SCHČT nebo Svaz)
2.     Sídlo:  Písek
3.    Adresa: U Hřebčince 479, 39701 Písek
4.    IČ: 60161370Článek

II. – Cíle a činnost Svazu

1.    Cílem Svazu je stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování chovné kvality produktů chovu koní plemene český teplokrevník (dále jen ČT) s důrazem na sportovní výkonnost ve všech jezdeckých disciplínách.
2.    Svaz zajišťuje úkoly uznaného chovatelského sdružení v rozsahu daném zákonem č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon. Provádí šlechtitelskou činnost a šlechtitelská opatření.
3.    Svaz zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu plemene ČT.
4.    Svaz organizuje svazovou činnost svých členů, registruje členy a vede jejich neveřejný seznam.
5.    Svaz organizuje chovatelské přehlídky, zkoušky a soutěže, které slouží k testování produktů chovu ČT a k porovnání s produkty ostatních podobně zaměřených chovatelských organizací v České republice a v zahraničí. Vytváří podmínky pro to, aby co možná největší část populace koní ČT absolvovala potřebnou testaci tak, aby každý produkt chovu mohl po vyhodnocení prokázat svoji chovnou hodnotu.
6.    Svaz poskytuje pro své členy poradenskou činnost v oblasti šlechtění, reprodukce, odchovu, chovu, výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní. K tomu využívá všech současně dostupných vědeckých poznatků, ale též objektivně zpracovaných výsledků testování populace koní.
7.    Svaz aktivně spolupracuje se všemi zainteresovanými státními orgány, především s Ministerstvem zemědělství (MZe), dále s partnerskými organizacemi, jako např. ČJF, a i s ostatními podobně zaměřenými chovatelskými organizacemi.
8.    Svaz vytváří vlastní informační systém, přes který aktivně informuje své členy, příslušná média a veřejnost. Informační systém je přístupný široké veřejnosti za zákonem stanovených podmínek.
9.    Svaz zabezpečuje formou školení, kurzů a stáží vzdělávání v rozsáhlé škále odborností spojených s problematikou chovu koní, a to jak pro své členy, tak pro ostatní zájemce za podmínek stanovených vnitřními normami Svazu. Zajišťuje pro svou činnost osoby odborně způsobilé ve smyslu § 30 zákona č. 154/2000 Sb. Provádí instruktážní kursy, rekvalifikační kursy a další vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací a povolání.
10.     Svaz zabezpečuje tvorbu vlastních finančních zdrojů a majetku v souladu s těmito Stanovami.
11.    Hlavními dokumenty, které slouží k uskutečnění chovatelských cílů, jsou především usnesení konference Svazu, řád plemenné knihy (ŘPK) a šlechtitelský program (ŠP). Tyto dokumenty určují koncepci rozvoje chovu koní plemene ČT.

Článek III.  –  Právní postavení a majetek

1.    SCHČT je spolkem chovatelů a majitelů koní plemene ČT a dalších osob, vzniklým za podmínek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je zapsaným spolkem. Je právnickou osobou.
2.    SCHČT navenek zastupuje předsednictvo svazu.
3.    Předseda SCHČT zastupuje Svaz jako celek. Pokud předseda nemůže funkci vykonávat, zastupuje ho místopředseda. V případě, že místopředseda nemůže vykonávat funkci, zastupuje Svaz člen předsednictva pověřený předsednictvem Svazu.
4.    K zabezpečení hospodářských funkcí Svazu může předsednictvo na základě rozhodnutí konference založit vlastní hospodářské zařízení Svazu.
5.    Svaz má vlastní majetek. Majetek Svazu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek a jiná majetková a nemajetková práva
6.    Zdroje příjmů SCHČT jsou:
–    finanční prostředky z dotací MZe ČR a programů EU
–    členské a registrační poplatky
–    příspěvky od jiných organizací a sponzorů
–    příjmy z reklamy a propagace
–    příjmy za služby
–    příjmy z hospodářské činnosti
–    dary a dědictví
–    pokuty uložené podle zvláštního vnitrosvazového předpisu.
7.    SCHČT je oprávněn zřizovat potřebné účty související s jeho činností v souladu s platnými předpisy.
8.    Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu SCHČT disponuje předsednictvo a oblastní výbory v mezích stanovených vnitrosvazovými předpisy a usneseními plenárních orgánů Svazu.

Článek IV. – Členská základna.

1.    Řádní členové
– fyzické osoby starší  18ti let, které souhlasí se stanovami a zaplatí vstupní poplatek a členské příspěvky.
– právnické osoby, které souhlasí se stanovami a zaplatí vstupní poplatek a členské příspěvky.
2.    Čestní členové bez hlasovacího práva – osoby, které se zasloužily o rozvoj plemene ČT. Čestné členství uděluje a odejímá konference Svazu.
3.    Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem SCHČT na základě doporučení oblastního výboru. Přihlášku za člena žadatel podává oblastnímu výboru zároveň se zaplacením vstupního poplatku.
4.    Členství zaniká:
–    vystoupením člena
–    vyloučením na základě vážného porušení stanov
–    úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby.
–    nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. běžného roku. V tomto případě o vyloučení rozhodne předsednictvo Svazu potom, co takovému členovi zaslalo písemnou výzvu k úhradě dlužného členského příspěvku v dodatečné lhůtě s pohrůžkou ukončení členství.
5.    Práva řádných členů:
Členové mají právo:
–    účastnit se oblastních konferencí a schůzí
–    volit delegáty konference a být voleni za delegáty konference SCHČT, být voleni do orgánů SCHČT. Každá fyzická nebo právnická osoba disponuje při hlasování jedním hlasem. Členové – právnické osoby mohou volit, ale nemohou být voleny za členy volených orgánů.
–    být informován o činnosti SCHČT
–    nahlížet do seznamu členů a pořizovat si z něho kopie a výpisky
–      na ochranu a podporu svých oprávněných zájmů v rozsahu vymezeném stanovami, ŘPK a ŠP.
–    podílet se na akcích pořádaných SCHČT
–    využívat služeb poskytovaných SCHČT  dle vnitrosvazových norem
–    předkládat návrhy a podněty k činnosti SCHČT, žádat o písemnou odpověď s odůvodněním. Pokud člen předloží návrh nebo podnět, je předsednictvo povinno ho na nejbližší schůzi projednat a v zápise musí být zaznamenáno jeho projednání, včetně odůvodnění.
–    na slevy z ceny služeb, které pro členy SCHČT vyhlásí ve svých vnitrosvazových předpisech, pokud však člen nemá vůči SCHČT nevyrovnané závazky a včas zaplacené členské příspěvky.
6.    Práva čestných členů:
–    podílet se na aktivitách a akcích pořádaných SCHČT
–    být informován o činnosti SCHČT
–    dávat podněty k činnosti orgánů SCHČT a žádat o písemnou odpověď s odůvodněním
–    účastnit se konferencí Svazu
7.    Povinnosti všech členů:
–    jednat v souladu se stanovami a usnesení SCHČT
–    v termínu do 31.3. běžného roku uhradit členské příspěvky
–    řádně vyúčtovat účelově poskytnuté prostředky
–    zdržet se jakékoli činnosti odporující cílům SCHČT či poškozují zájmy SCHČT
–    řídit se ŘPK , ŠP a souvisejícími dokumenty
–       umožnit zveřejnění chovatelských výsledků všech koní v jejich vlastnictví přihlášených k plemenné knize ČT.

Článek V.  – Organizační struktura SvazuOrganizační strukturu Svazu tvoří:
– konference Svazu
– předsednictvo Svazu
– konference oblasti
– oblastní výbory
– oblastní organizace
– dozorčí komise, rozhodčí komise a další odborné komise
– sekretariát
Funkční období volených orgánů Svazu je 4 roky.
1.    Konference Svazu
1.1.    Konference SCHČT je shromážděním delegátů zvolených na oblastních konferencích. Počet delegátů se stanoví podle klíče, který vydá předsednictvo SCHČT, přičemž vychází z počtu členů v jednotlivých oblastních organizacích.
1.2.    Konference je nejvyšším orgánem  SCHČT, je svolávána předsednictvem nejméně jedenkrát za rok. Předsednictvo stanoví termín, místo konání a program konference a rozešle pozvánky delegátům s uvedením programu konference nejpozději 30 dnů před jejím konáním.
V případě, že o svolání konference požádá minimálně 1/3 oblastních organizací prostřednictvím oblastních výborů nebo 1/3 oblastních výborů anebo o svolání rozhodne předsednictvo svým usnesením, musí být mimořádná konference předsednictvem svolána nejpozději do 3 měsíců od podání podnětu. Neučiní-li tak předsednictvo, může tak učinit ten, kdo podnět podal, na náklady Svazu.
Konferenci řídí pracovní předsednictvo v čele s předsedou pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo je voleno delegáty konference.
Konference je usnášeníschopná, jestliže je přítomno více jak 50 % delegátů s hlasem rozhodujícím. Jednání konference se řídí jednacím řádem konference. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. Pro rozhodnutí o změnách stanov a změnách stanovujících nebo měnících základní práva členů je nutná 3/5 většina hlasů.
1.3.    Delegáti konference mají právo předkládat návrhy k jednání, navrhovat kandidáty do funkcí, navrhovat závěry do usnesení.
1.4.    Při konferenci pracují následující volené komise:
– mandátová – eviduje účast delegátů, sleduje usnášeníschopnost konference a informuje o tom toho,      kdo konferenci řídí, a členy volební komise.
–  volební  –  organizuje volby, provádí sčítání hlasů, vyhodnocuje výsledek voleb
– návrhová – soustřeďuje návrhy usnesení, formuluje je a předkládá konferenci ke schválení
1.5.    Do kompetence konference patří zejména to, že:
– schvaluje zprávy o činnosti SCHČT, zprávy komisí, zprávu o hospodaření, kontroluje plnění usnesení předchozí konference
– schvaluje stanovy SCHČT a jejich změny, vydává a mění vnitřní normy Svazu
– schvaluje výši vstupních poplatků a členských příspěvků
– volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy předsednictva
– volí a odvolává členy RPK, dozorčí komise, rozhodčí komise a dalších odborných komisí
– schvaluje plán činnosti
– schvaluje rozpočet
– rozhoduje o vyloučení člena
– rozhoduje o jakémkoli dalším tématu, o kterém se usnesou delegáti.
2.    Konference oblasti.
2.1 . Konference oblasti je shromáždění všech členů SCHČT, kteří jsou členy dané oblastní organizace.
2.2. Oblastní konference je svolávána oblastním výborem příslušné oblasti minimálně jedenkrát za rok. O svolání oblastní konference je výbor oblasti povinen informovat všechny své členy minimálně 15 dnů předem. Rozeslání pozvánek s uvedením programu zajistí sekretariát SCHČT.
V případě, že o to požádá 1/3 členů nebo o svolání rozhodne svým usnesení oblastní výbor, svolá oblastní výborem mimořádnou konferenci oblasti nejpozději do 30 dnů od podání podnětu. Neučiní-li tak oblastní výbor, může tak učinit ten, kdo podnět podal, na náklady Svazu.
2.3. Oblastní konference je usnášeníschopná při účasti 50 % registrovaných členů v oblasti. Pokud do 30 minut po stanoveném začátku konference se nedostaví potřebný počet členů, je oblastní konference usnášeníschopná s přítomným počtem členů.
2.4. Oblastní konference volí ze svých členů delegáty na konferenci Svazu.
2.5. Oblastí konference volí ze svých členů oblastní výbor. Samostatně volí předsedu a místopředsedu oblastního výboru.
2.6. Program a průběh oblastní konference připraví a řídí výbor oblasti s přihlédnutím na doporučení předsednictva SCHČT.
3. Předsednictvo Svazu
3.1. Předsednictvo řídí činnost SCHČT mezi konferencemi na základě stanov SCHČT, usnesení konference, řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu a vnitrosvazových předpisů. Při hospodaření s prostředky Svazu se řídí schváleným rozpočtem na příslušný rok a hospodářským řádem. Má-li přijmout v zájmu Svazu neodkladné rozhodnutí, které nevyplývá z usnesení konference nebo z vnitrosvazových předpisů, pak platnost takového rozhodnutí je omezena na dobu do nejbližší konference, která takové rozhodnutí buď schválí, nebo zruší. Ze závazků zrušeného rozhodnutí předsednictva jsou vázání členové předsednictva, kteří pro takové rozhodnutí hlasovali, společně a nerozdílně.

3.2. Předsednictvo je složeno z 5ti členů:
– předseda
– místopředseda
– člen –  předseda rady plemenné knihy
– člen – předseda komise pro propagaci
– člen – předseda poradenské komise
Členové předsednictva jsou voleni do funkcí na konferenci SCHČT.
3.3. Předsednictvo SCHČT se schází zpravidla dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce.
3.4. V čele předsednictva SCHČT je předseda. V době, kdy nemůže zastávat svoji funkci, je zastupován místopředsedou.
3.5. Předsednictvo:
– připravuje podklady pro jednání konference a tuto svolává
– navrhuje konferenci zřízení odborných komisí, popř. zřizuje další poradní orgány s časově omezenou působností
– předkládá konferenci návrh na vydání vnitrosvazových předpisů, které vycházejí ze stanov a usnesení konferencí, a provádí jejich výklad.
– řídí a kontroluje práci sekretariátu SCHČT,
– řeší pracovněprávní vztahy zaměstnanců Svazu
– přijímá nové členy SCHČT
– řídí hospodaření SCHČT na základě rozpočtu schváleného konferencí a hospodářského řádu
– zřizuje účet, popř. účty Svazu a disponuje s prostředky na nich.
3.6.  Předsednictvo je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Jeho usnesení jsou platná, pouze pokud je schválí víc jak polovina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Odborné komise:
4.1. Rada plemenné knihy (RPK):
–  je 5ti členná, řízena je předsedou rady plemenné knihy, který je členem předsednictva Svazu.
– vypracovává a dbá na dodržování řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu, navrhuje předsednictvu a konferenci změny těchto dokumentů.
RPK s přihlédnutím k vývoji chovu:
–    vypracovává šlechtitelský program, provádí jeho aktualizaci a dbá na jeho dodržování. Pravidelně jednou ročně vyhodnotí výsledky a zveřejní výsledky v ročence Svazu.
–    organizuje evidenci jednotlivých testů kontroly dědičnosti a s pověřeným orgánem Ústřední evidence koní provede statistické vyhodnocení a odhad plemenné hodnoty
–    eviduje odborníky způsobilé k posuzování a hodnocení na přehlídkách a ustanovuje hodnotitelské komise na celostátní chovatelské akce a přehlídky
–    vybírá hřebce pro plemenitbu ČT podle ŘPK
–    metodicky řídí vzdělávání a doškolování odborníků v oblasti chovu a plemenářské práce
–    zajišťuje poradenskou činnost na úseku plemenitby a kontroly užitkovosti a dědičnosti
–    stanoví kritéria hodnocení koní a výkonnostních zkoušek
–    stanoví pravidla pro naskladňování hřebečků do testačních odchoven
4.2. Komise pro propagaci:
–-je nejméně 3 členná, řízena předsedou, který je členem předsednictva Svazu.
– zajišťuje propagaci činnosti SCHČT
– organizuje celostátní přehlídky a soutěže, metodicky pomáhá s pořádáním oblastních přehlídek, soutěží a     zkoušek
–    podílí se na propagaci ČT v časopisu „Koně“ a jiných odborných časopisech
–    udržuje stálý aktivní kontakt s médii na regionální i celostátní úrovni, za tím účelem sestavuje sbor dopisovatelů a zajišťuje jejich vzdělávání a informovanost
–    ustanoví skupinu komentátorů – hlasatelů, zajišťuje jejich odborné školení
–    s oblastními výbory spolupracuje na pořádání oblastních akcí
–    zajišťuje informovanost členů a též ostatní veřejnosti o veškeré činnosti SCHČT
–    zprostředkovává a provádí inzertně komerční činnost Svazu
–      zajišťuje organizačně účast SCHČT na přehlídkách, výstavách a jiných prezentacích pořádaných             jinými organizacemi
4.3. Komise poradenská:
–      je nejméně 3 členná, řízena předsedou, který je členem předsednictva Svazu
–      zajišťuje organizaci vzdělávání v oborech spojených s chovem a výcvikem koní
–      provádí kontrolu činnosti testačních odchoven
–     zajišťuje poradenskou činnost v otázkách odchovu, výživy, péče o koně, přípravy koní, podkovářství
–      spolupracuje v otázkách metodiky výcviku a testování koní s ostatními organizacemi (ČJF, ASCHK atd.)
4.4. Dozorčí komise:
– je nezávislý orgán SCHČT, je 3 členná v čele s předsedou. Je volená konferencí.
– kontroluje hospodaření SCHČT, plnění usnesení konference, dodržování vnitrosvazových předpisů a pravidel schválených pro práci SCHČT
–  upozorňuje předsednictvo na nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění
– řeší stížnosti a podněty členů
Předseda nebo určený člen dozorčí komise má právo se účastnit všech jednání předsednictva a jiných orgánů Svazu bez hlasovacího práva.
Funkce člena dozorčí komise je neslučitelná s jinou volenou funkcí v rámci Svazu.

4.5. Rozhodčí komise:
– je nezávislým orgánem Svazu, je 3 členná, volená konferencí
– rozhoduje sporné záležitosti mezi jednotlivými orgány Svazu
– rozhoduje spory mezi členem Svazu a Svazem o placení příspěvků
– přezkoumává z podnětu vyloučeného člena Svazu rozhodnutí Svazu o vyloučení člena ze Svazu.
Funkce člena rozhodčí komise je neslučitelná s jinou volenou funkcí v rámci Svazu.
5. Oblastní výbory
5.1 Členové oblastního výboru (OV) jsou voleni na oblastní konferenci. Počet členů oblastního výboru vychází z potřeby oblasti (zpravidla pět členů).
5.1.1. Oblastní výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, pokladníka a členů.
5.2.  Oblastní výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Jeho usnesení jsou platná, pouze pokud je schválí víc jak polovina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5.3. Oblastní výbor:
– organizuje činnost Svazu v oblasti
– sestavuje kalendář akcí v dané oblasti, organizačně je zajišťuje, zajišťuje jejich propagaci v místních médiích
– spolupracuje s ostatními organizacemi v oblasti, hlavně s OV ČJF
– připravuje a svolává oblastní konference
– deleguje hodnotící komise pro chovatelské akce organizované v působnosti dané oblasti.        5.4. Činnost oblastního výboru je financována z členských příspěvků členů evidovaných v dané oblasti, přičemž 1/2 vybraných příspěvků je určena pro oblast, 1/2 pro SCHČT.  Příspěvky budou registrovány sekretariátem na zvláštním podúčtu pro každou oblast. Chovatelské akce (svody a zkoušky apod.) budou financovány z účtu Svazu po předběžném schálení rozpočtu akce předsednictvem SCHČT.
6. Oblastní organizace

6.1. Oblastní organizace se skládají z členů Svazu v územních oblastech podle současného státoprávního uspořádání dle krajů.
6.2. Oblastní organizace nemá právní osobnost.
6.3. Členové oblastní organizace si na konferenci oblasti volí oblastní výbor, který koordinuje činnost v rámci oblasti.
7. Sekretariát
7.1. Sekretariát zřizuje předsednictvo SCHČT pro zabezpečení činnosti Svazu. V čele sekretariátu stojí sekretář Svazu. Jeho přímým nadřízeným je předseda předsednictva Svazu.
7.2. Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci SCHČT. Jejich počet stanoví předsednictvo dle potřeby a finančních možností Svazu. Jejich přímým nadřízeným je sekretář Svazu.
7.3. Sekretariát SCHČT zabezpečuje chod Svazu podle stanov, ŘPK, ŠP, hospodářského řádu a ostatních vnitrosvazových předpisů.
7.4. Sekretariát vede seznam členů a archiv činnosti SCHČT.

Článek VI.  – Zánik SCHČT

O zániku SCHČT může rozhodnout pouze za tímto účelem svolaná konference. Přítomna musí být více jak polovina delegovaných delegátů. O zániku SCHČT musí konference rozhodnout 3/5 většinou přítomných.  Stejným způsobem konference rozhodne i o rozdělení majetku v souladu s platnými předpisy.

Článek  VII.   – Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny usnesením konference SCHČT dne ………………………

2015_stanovy_SCHCT